Sunnuntai 17. tammikuuta 2021
 
RSS-syöte

Isännöintiliiton lakiasiantuntija ja kuluttajariitalautakunnan jäsen Marina Furuhjelm levittää julkisuudessa tietoa, että asuintalon parvekkella (yleensä siis kerrostalo) saa grillata, että grillausta ei taloyhtiö voi kieltää ja että edes naapuria häiritsevä grillin savu ei ole peruste grillauskieltoon.

Edellinen ei ole ainoa kyseenalainen väittämä, mitä Isännöintiliiton Marina Furuhjelm ahkerasti levittää julkisuudesssa. Jos kysytään Furuhjelmilta, saako taloyhtiössä käyttää yöllä vettä, soittaa musiikkia, harrastaa naapureita häiritsevää seksiä keskellä yötä, on Furuhjelmilla aina sama ja yksinkertaistettu vastaus: saa tehdä, vaikka häiritsisi muita asukkaita.

Kysyin Marina Furuhjelmilta sähköpostitse perusteluja hänen väitteelleen grillauksesta. En saanut vastausta eikä mitään oikeutieteellisiä perusteluja löydy muualtakaan – yksinkertaistettuja väittämiä kylä sitäkin enemmän.

Kun katsoo blogia Pihaparlamentti, johon Furuhjelm kirjoittaa, niin hänellä riittää näitä ilman perusteluja olevia mielipiteitä lainsäädännöstä.

Marina Furuhjelm väittää Isännöintiliiton nettisivustolla sekä Helsingin Sanomissa seuraavaa:

”Jos grillaat turvaohjeita noudattaen, se on sallittua. Taloyhtiö voi puuttua siihen vain, jos se pystyy osoittamaan, että grillaaminen on turvallisuusriski – -. Parvekkeella saa Furuhjelmin mukaan käyttää sähkögrilliä, kaasugrilliä ja periaatteessa jopa hiiligrilliä. Vain avotulen teko on kielletty.”

Lakeja tulkitaan perusoikeuksien ja oikeusperiaatteiden kautta eikä asunto-osakeyhtiönlaki tee tästä poikkeusta. Asunto-osakeyhtiönlaki kieltää häiritsevän elämän asunnossa. Lisäksi elämäntapa asunnossa voidaan kieltää, jos katsotaan, että se ei enää kuulu tavanomaiseen asumiseen.

Perusoikeuksien näkökulmasta vapaus ei tarkoita vapautta tehdä mitä huvittaa, vaan vapaus tarkoittaa vapautta elää muiden häiritsemättä ts. vapaus on rajoituksia, joilla mahdollistetaan ihmisten eläminen ilman muiden häiritsemistä. Hyvä esimerkki tästä on järjestyslaki. Periaate menee niin pitkälle, että häiritsevä elämä voidaan kieltää, vaikka se ei aiheuttaisi edes konkreettista häiriötä, vaan ainoastaan pahennusta. Hyvä esimerkki tästä on rikoslain sukupuolisiveellisyyden loukkaaminen.

Grillaaminen ei ole poikkeus. Ei voida antaa mitään yleispätevää sääntöä, kuten Marina Furuhjelmin tekee, että grillaaminen on sallittua, vaan asia on tapauskohtaista.

Päinvastoin kuin Marina Furuhjelm esittäää julkisuudessa näkemyksiään oikeustieteellisinä faktoina, on perusoikeuksien kannalta katsottuna enemminkin niin, että grillaaminen voitaisiin kieltää jo sillä perusteella, että se aiheuttaa pahennusta. Taloyhtiön kohdalla asian monimutkaistaa se, että kyseessä on asunto-osakeyhtiö, joka on yksi osakeyhtiön muoto, jossa asioista päättää taloyhtiön hallitus sekä ennen kaikkea se, että asunto kuuluu kotirauhan piirin eikä ole siis yleinen paikka. Kuitenkaan edes kotirauhan suojaamalla alueella, kuten parvekkeella tai omalla pihalla, ei saa tehdä mitä tahansa, jos se häiritsee muita.

Marina Furuhjelmin näkemykset poikkeavat monista muista lähteistä. Furuhjelm sanoo Ylen artikelissa:

”Jos grillaaminen on kielletty taloyhtiön säännöissä, se on aina herrasmiessopimus. Sitä ei tarvitse noudattaa.”

Taloyhtio.net-sivustolla todetaan: ”Järjestysmääräyksillä on myös oikeudellista merkitystä; huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan mikäli osakas jättää noudattamatta mitä järjestyksen säilymiseksi talossa vaaditaan ja rikkeellä on vähäistä suurempi merkitys. Järjestysmääräykset eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa lain määräysten kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa liiaksi normaalia elämistä.”

Marina Furuhjelmin mielipiteet ovat hänen omia mielipiteitään siitä, mikä ei ole häiritsevää elämää, mikä ei ole järjestyksen rikkomista ja mikä kuuluu tavanomaiseen asumiseen. Furuhjelmin ongelma on mielestäni ymmärtämättömyys perusoikeuksista eli hän ei ymmärrä asiakokonaisuuksia, joiden kautta lakeja tulkitaan. Furuhjelmin yksinkertaistetut ja yksioikoiset väittämät tyyliin ”grillata saa, vaikka se olisi kiellettyä” tai ”grillaamisen kieltoa ei tarvitse noudattaa”, ei ole oikeustiedettä vaan mielipiteitä.

Marina Furuhjelmin ei tunnu myöskään ymmärtävän, että taloyhtiö on osakeyhtiö, vaan hän näyttää ajattelevan, että jokainen asunnon haltija ikään kuin oma osakeyhtiönsä, joka ei ole riippuvainen asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksistä. Verkkolehtien jutuista päätelleen Furuhjelmin mielestä omassa kerrostaloasunnossa voi tehdä mitä huvittaa siitä huolimatta, että se häiritsee muita asukkaita. On mielestäni huolestuttavaa, että Marina Furuhjelmin on kuluttajariitalautakunnan jäsen.

Oikeustiede ei ole mielipiteitä, vaan se on loogista argumentointia ja lakien tulkitsemista kokonaisuuksien kautta. Asumista ja ympäristöä koskevia lakeja ei voi tulkita asumista ja ympäristöä koskevien lakien kautta, vaan kaiken pohjalla ovat ihmisoikeudet ja perusoikeudet. On ala-arvoista, että oikeustieteilijä esittää julkisudessa väitteitä lainsäädännöstä, ilman että hän perustelee väitteitään mitenkään ja varsinkin silloin, kun kyse on tällaisesta periaatteessa kaikkia kansalaisia koskevasta asiasta.

Jos joku grillaaa taloyhtiön parvekkeella ja toistuvasti siten, että grillaaminen haisee voimakkaasti tai savuttaa voimakkaasti ja rakennus on sellainen, että haju tai savu kulkeutuu esim. yläpuoliselle parvekkeelle ja ehkä edelleen asunnon sisälle, jossa ei grillaamisen takia pystytä oleskelemaan, niin veikkaan, että Furuhjelm on väärässä eli jos asia käsiteltäisiin oikeudessa, lopullinen tuomio olisi se, että taloyhtiöllä olisi lupa puuttua kyseisen asukkaan grillaamiseen eli oikeus elää ilman häiriötä menisi grillaamis-oikeuden edelle.

Esimerkiksi Kiinteistöliiton lakimies Elina Skarra on asiasta eri mieltä kuin Marina Furuhjelm:

”Parvekegrillaamista ei kiellä mikään laki, mutta se on saatettu kieltää taloyhtiön järjestyssäännöissä, milloin kieltoa pitää noudattaa. – - . Kiinteistöliiton mukaan kieltämisen sijaan tulisikin kiinnittää huomiota siihen, ettei paloturvallisuus vaarannu tai ruuanlaitosta aiheudu selkeää haittaa tai häiriötä ympäristölle.”

Kaikkien on hyvä muistaa erään viisaan kirjan viisas ohje: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Veikkaanpa, että Furuhjelmin mielipiteet muuttuisivat sillä hetkellä, kun menisin grillaamaan joka päivä hänen asuntonsa viereen.

Furuhjelm väittää lisäksi, että gGrillauksessa syntyvä savu ei ole terveydelle haitallista. Kaikki savu syntyy epätäydellisestä palamisesta ja sisältää vähintään hiilimonoksidia eli häkää, joka on terveydelle haitallista. Käytännössä grillaaminen ei ole terveydelle haitallista siksi, että savua ei hengitetä, mutta jos savua vedetään suoraan henkeen muutama kerta, niin tuloksena voi olla jopa tajunnan menetys.

Marina Furuhjelm on Isännöintiliiton edustaja eli hän ei aja asukkaiden etua vaan isännöitsijöiden etua, joka on se, että isännöitsijöillä on mahdollisimman vähän töitä, eli mitä vähemmän asukkaat valittavat, sen
parempi isännöitisijöille. Furuhjelmin julkisuudessa levittämän tiedon päämäärä onkin ilmeisesti saada kaikki asukkaiden valitukset loppumaan, jota isännöitsijöiden ei tarvitsisi niitä käsitellä.

On totta, että oikeuslähteissä on asetettu erittäin korkealle raja siinä, mikä on asunto-osakeyhtiölain tarkoittamaa häiritsevää elämää ja siinä, milloin huoneisto voidaan haltuunottaa (ottaa taloyhtiön hallintaan) enkä usko, että grillaus tulee koskaan käytännössä johtamaan jonkin huoneiston lainvoimaiseen haltuunottoon, mutta ei voida esittää yksioikoisia väittämiä siitä, mitä huoneistossa saa tehdä tyyliin ”grillaus on sallittua”, vaan lähempänä totuutta on ”grillaus on sallittua, jos se ei aiheuta suurta tai jatkuvaa häiriötä muille asukkaille”.

Isannöintiliitto toteaa itse omalla nettisivullaan: ”Elämä on häiritsevää, jos se on jatkuvaa tai toistuvaa ja siitä aiheutuu häiriötä muille osakkeenomistajille ja asukkaille.” Asunto-osakeyhtiölaki kieltää häiritsevän elämän osakehuoneistossa eli huoneisto voidaan ottaa taloyhtiön hallintaan, jos huoneistossa vietetään häiritsevää elämää. Marina Furuhjelm puhuu jopa siis Isannöintiliiton omaa kantaa vastaan.

Kirjoita kommentti